ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόσφατος εκκαθαριστικός ή έναντι λογαριασμός τελευταίου διμήνου( 2 όψεων) ή σε περίπτωση νέας σύνδεσης την Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου( 2 όψεων)

Καταστατικό για νομικά πρόσωπα ή ΦΕΚ εκπροσώπησης (για ΕΠΕ, ΑΕ)

Ενδείξεις από τον μετρητή του πελάτηγια παροχές Γ21 & Γ23 (Κ: Ημερίσιο, Μ: Νυχτερινό)

Σε περίπτωση αλλαγής χρήστη: Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου.

*Η υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ απαιτεί θεώρηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Παρακάτω θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πρόσφατος εκκαθαριστικός ή έναντι λογαριασμός τελευταίου διμήνου( 2 όψεων) ή σε περίπτωση νέας σύνδεσης την Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου( 2 όψεων)

Ενδείξεις από τον μετρητή του πελάτη(Κ: Ημερίσιο, Μ: Νυχτερινό)

Σε περίπτωση αλλαγής χρήστη: Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου.

*Η υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ απαιτεί θεώρηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Παρακάτω θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Details I understand
Cookies