ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόσφατος εκκαθαριστικός ή έναντι λογαριασμός τελευταίου διμήνου( 2 όψεων) ή σε περίπτωση νέας σύνδεσης την Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου( 2 όψεων)

Καταστατικό για νομικά πρόσωπα ή ΦΕΚ εκπροσώπησης (για ΕΠΕ, ΑΕ)

Ενδείξεις από τον μετρητή του πελάτηγια παροχές Γ21 & Γ23 (Κ: Ημερίσιο, Μ: Νυχτερινό)

Σε περίπτωση αλλαγής χρήστη: Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου.

*Η υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτεί θεώρηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Παρακάτω θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πρόσφατος εκκαθαριστικός ή έναντι λογαριασμός τελευταίου διμήνου( 2 όψεων) ή σε περίπτωση νέας σύνδεσης την Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου( 2 όψεων)

Ενδείξεις από τον μετρητή του πελάτη(Κ: Ημερίσιο, Μ: Νυχτερινό)

Σε περίπτωση αλλαγής χρήστη: Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου.

*Η υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτεί θεώρηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Παρακάτω θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις.